Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement deelname KVL
Vastgesteld door het bestuur KVL, doorlopend in werking met ingang van het seizoen 2016-2017.

Art. 1 Doelstelling KVL
De stichting KVL (Kinger Vastelaovend Leedjesfestival) stelt zich ten doel “het behoud van het culturele erfgoed van vastelaovend in Limburg en meer specifiek de stimulering van het behoud van de carnavalsmuziek voor met name de jongere generatie”. Om dit te bewerkstelligen organiseert de stichting jaarlijks een liedjeswedstrijd. De liedjeswedstrijd richt zich op de leerlingen groep 1 t/m 8 van de basisschool. We streven er naar om jaarlijks een CD te produceren van de 11 beste liedjes van het gegeven carnavalsjaar.

Art. 2 Deelname aan het KVL
a. Deelnemen kan zowel individueel als groepsgewijs.
b. Met name groepen leerlingen van een basisschool of een SBO-school behoren tot de doelgroep, maar ook individuele kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn gerechtigd om mee te doen aan de jaarlijkse wedstrijd. Waar sprake is van een groepsdeelname waarbij deelnemers reeds op de middelbare school zitten, bepaalt het bestuur van KVL over deelname.
c. Deelnemen kan na volledige invulling en toezending van het daartoe bedoelde inschrijfformulier en dat uiteraard wel vóór de jaarlijks vastgestelde inschrijfdatum.
d. De ingeschrevenen nemen deel aan een van de voorronden die de stichting KVL in november/december (in de periode 11 november tot de eerste zondag van de advent) regionaal organiseert met de bedoeling de 11 beste liedjes voor de finale te selecteren.
e. Een vakkundige jury beoordeelt de liedjes en selecteert hieruit de finaleplaatsen. De uitslag van de jury is bindend en hierover kan derhalve niet gecommuniceerd worden.
f. Deelnemers dienen, ten behoeve van de voorronde, zelf zorg te dragen voor een geluidsdrager met daarop de begeleidingsmuziek. Op deze mogen in geen geval reeds ingezongen stemmen voorkomen.
g. De begeleidingsmuziek wordt tenminste 14 dagen voor de aanvang van de voorronde ingeleverd bij het secretariaat van de Stichting KVL.
h. Deelnemers dienen bij inschrijving tevens zorg te dragen voor het verstrekken van de bladmuziek van het lied. Een eenvoudige weergave van de melodielijn volstaat in deze. Indien voorhanden, volstaat hierin ook een midi-file met de gewenste gegevens.
i. Het ingezonden lied dient oorspronkelijk te zijn. Deelname kan dus alleen met een nieuw geschreven lied, dat dus niet eerder uitgebracht is, tenzij dit in een plaatselijke liedjeswedstrijd in hetzelfde jaar is uitgevoerd.
j. Alleen teksten in het Limburgs zijn toegestaan.
k. Deelname aan het KVL met een liedje dat in een plaatselijke liedjeswedstrijd van het voorbije carnavalsseizoen reeds heeft meegedaan, is alleen toegestaan wanneer die plaatselijke wedstrijd heeft plaats gevonden na de voorronden van het KVL in het voorbije carnavalsseizoen.
l. Het lied mag geen muzikale frasen of tekstuele onderdelen bevatten, die volgens de Nederlandse wetgeving als plagiaat omschreven kunnen worden. Bij overtreding van dit artikel volgt automatisch uitsluiting van verdere deelname en volgt geen uitslag, met dien verstande dat plagiaat-klachten slechts in behandeling worden genomen indien de klacht uiterlijk 14 dagen voor de finaledag, voorzien van overtuigend bewijsmateriaal, schriftelijk en rechtstreeks bij de Stichting KVL is ingediend. Met overtuigend bewijsmateriaal wordt op zijn minst bedoeld dat de beschikbare rechtsgeldige (wettelijke) procedures zijn gevolgd met als resultaat dat plagiaat onomstotelijk juridisch vaststaat. Daarvan kan slechts sprake zijn als de auteur/componist wiens werk is geplagieerd zelf het plagiaat juridisch bewijst (via rechtsgeding of overeenkomst). Een melding van plagiaat door een ander dan de auteur/componist zelf is juridisch niet ontvankelijk en derhalve kan dat geen plagiaat zijn als bedoeld in dit reglement.
m. De deelnemers staan toe dat de Stichting KVL het exploitatierecht krijgt over de teksten en melodieën van de finaleliedjes en deze derhalve vrijelijk mag laten bewerken ten behoeve van de CD-productie. De componisten en tekstdichters behouden echter het eigendomsrecht en de daaruit voortvloeiende auteursrechten.
n. De Stichting KVL is niet aansprakelijk indien plagiaat is geconstateerd nadat de CD in productie is genomen. Indien de Stichting KVL aansprakelijk wordt gesteld voor welke schade dan ook (incl. gevolgschade) in relatie tot de uitoefening van het exploitatierecht van de CD, stelt de Stichting KVL degene die plagiaat pleegt aansprakelijk.
o. Met het invullen van het deelnameformulier wordt de deelnemer of diens vertegenwoordiger geacht kennis genomen te hebben van dit artikel en wordt aansprakelijkheid in geval van bewezen plagiaat zonder enig voorbehoud erkend.

Art. 3 Programma van het KVL
a. In november/december worden er twee voorronden georganiseerd door de stichting KVL, één in de regio Midden- en Noord-Limburg en één in de regio Zuid-Limburg. Indien het aantal inschrijvingen dat nodig maakt, kan er eventueel een derde voorronde georganiseerd worden. Bij een beperkt aantal inschrijvingen kan de stichting KVL besluiten geen voorronde te organiseren.
b. In geval een CD wordt geproduceerd als bedoeld in art. 1 van dit reglement, zal in december/januari de studio de arrangementen maken en een proefopname hiervan naar de finalisten zenden met het doel hen te laten oefenen voor de opname van het lied.
c. Begin januari worden de opnames in de studio ingepland. De finalisten zullen na overleg over de datum hiertoe een uitnodiging krijgen van de studio.
d. Van de deelnemers wordt een goede voorbereiding en gedisciplineerd gedrag bij de opnames in de studio verwacht. Bij grote groepen dient vanuit de deelnemers voor voldoende begeleiding en toezicht gezorgd te worden.
e. Stichting KVL is de opdrachtgever voor de CD. Stichting KVL streeft naar maximale kwaliteit van de CD. Arrangementen en andere onderdelen van de opnames (bijv. toonsoort, wijze van uitvoering) worden in overleg met producent, deelnemers, schrijvers en/of componisten gedaan. Indien dit leidt tot verschillen van inzicht, beslist de Stichting KVL.
e. f. De datum van de finale is mede afhankelijk van de datum van carnaval in dat gegeven jaar. In principe is de finale drie weken voor carnaval.
g. Stichting KVL streeft ernaar de finale via televisie uit te zenden. In dat verband zijn finalisten verplicht om deel te nemen aan de activiteiten die vanuit de Stichting KVL en/of de betreffende productiemaatschappij worden georganiseerd.

Art. 4 De voorronden van het KVL
a. De deelnemers dienen minstens één uur vooraf aanwezig te zijn.
b. Bij het optreden mag, indien gewenst, gebruikt gemaakt worden van een dans- of showgroep alleen wanneer deze ter ondersteuning en verfraaiing van de act dient.
c. Een opgave vooraf van het aantal microfoons dat nodig is voor de presentatie en het gebruik van evt. eigen instrumenten die versterkt dienen te worden, is noodzakelijk voor een goede voorbereiding van het optreden. Een formulier ligt daartoe ter plekke gereed bij de infobalie. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de benodigde gegevens aan de studio. Dat kan via een vragenlijst die na de definitieve inschrijving wordt toegezonden.
d. De volgorde van optreden wordt via loting vastgesteld en tijdig doorgegeven aan de deelnemers.
e. Na het juryberaad zullen alleen de nummers 1 t/m 3 bekend gemaakt worden. Deze 3 deelnemers zijn daarmee direct geplaatst voor de finale van het KVL. De overige vijf finalisten komen via indirecte plaatsing in de finale en worden binnen één week na de laatste voorronde bekend gemaakt.
f. Indirecte plaatsing vindt plaats door een commissie binnen de organisatie van de Stichting KVL. De commissie volgt daarin de juryrapporten maar houdt daarbij ook rekening met regionale spreiding en categorie artiesten, gericht op de doelstellingen van de Stichting KVL.

Art. 5 De finale van het KVL
a. De deelnemers dienen minstens één uur vooraf aanwezig te zijn.
b. De volgorde van het optreden wordt bepaald door de volgorde van de liedjes zoals die op de CD staan.
c. Nadat de juryrapporten zijn ingeleverd zal de uitslag zal bekend gemaakt worden door of namens de voorzitter van het KVL . Aansluitend wordt de wisselbeker overhandigd aan de winnaar en worden de oorkondes uitgereikt die behoren bij de 1e, 2e, 3e en 4e plaatsen.
d. De uitslag is bindend en hierover kan niet gecommuniceerd worden.
e. Indien televisie-registratie plaatsvindt zijn de finalisten verplicht zich te houden aan de instructies die in dat licht worden gegeven ten aanzien van zang, dans, opstelling of welke zaken dan ook.

Art. 6 Jurering bij het KVL
a. De jury werkt onafhankelijk en autonoom en bepaalt in overleg met de stichting KVL de criteria om de kandidaten te beoordelen. Er wordt o.a. rekening gehouden met originaliteit, creativiteit, tekst, presentatie, meezingbaarheid en muzikale prestaties.
b. De jury laat zich bijstaan door een secretaris, afkomstig uit het bestuur van de stichting KVL. Hij/zij staat in voor de verslaggeving van de jurering.
c. De juryrapporten worden niet openbaar gemaakt en over de juryrapporten wordt niet gecommuniceerd en gecorrespondeerd.
d. De jury voor de voorronden bestaat uit minstens 4 personen, die zoveel mogelijk een deskundige achtergrond hebben op tekstueel en/of muzikaal terrein.
e. De jury voor de finale bestaat uit een vakjury van minstens 6 volwassenen uit de gehele provincie, die hun sporen op carnavalsgebied ruimschoots bewezen hebben. Daarnaast bestaat de finalejury nog uit een kinderjury, samengesteld via één afgevaardigde per finalist. Indien mogelijk wordt de jeugdprins van de organiserende vereniging toegevoegd.
f. Bij een gelijke eindstand uit de juryrapporten, zijn de punten van de vakjury doorslaggevend.

Art. 7 Prijsuitreiking
a. De winnaar ontvangt een wisselbeker en een oorkonde met de vermelding van de eerste prijs. Het winnende lied wordt na de finale nogmaals ten gehore gebracht.
b. De tweede en derde prijs wordt toegekend aan de als tweede respectievelijk derde eindigende finalist. Hij/zij ontvangt een oorkonde met de eervolle vermelding van de tweede respectievelijk derde prijs.
c. De vierde prijs wordt toegekend aan alle overige finalisten. Zij ontvangen allen een oorkonde met de eervolle vermelding van de vierde prijs.

Art. 8 Radio en/of televisie en foto’s
Alle deelnemers uit de voorronden en de finale verklaren zich via dit reglement akkoord met eventuele radio- en/of televisieopnames van hun optreden en het vrijelijk gebruik van foto’s die tijdens de wedstrijden gemaakt zijn. Deelnemers verklaren via inschrijving eveneens dat zij geen bezwaar hebben tegen het gebruik van fotomateriaal uit de voorronde of de finale ten behoeve van de promotie van het KVL (bijv. de website) en mogelijk de opdruk van het hoesje van de KVL- CD.

Art. 9 Optredens buiten de KVL-voorronden en finale
a. De winnaars zijn verplicht aanwezig te zijn bij het Knoevelemint in het Gouvernement in Maastricht voor de huldiging door de Gouverneur en bijbehorend optreden, bijzondere omstandigheden die leiden tot verhindering daargelaten.
b. De Stichting KVL heeft verder geen bemoeienis met de organisatie van (verdere) optredens buiten het KVL van de winnaar of finalisten. Voor zover de Stichting KVL in dat licht een uitnodiging of verzoek ontvangt zal de Stichting KVL dit doorsturen aan de deelnemer. Er gelden vanuit de Stichting KVL geen verplichtingen tot optredens, behoudens het gestelde onder a.
c. Indien Stichting KVL verzoeken van derden ontvangt om contactgegevens van de deelnemers ter beschikking te stellen, verstrekt Stichting KVL de tot zijn beschikking staande contactgegevens. Deze gegevens blijven beperkt tot NAW-gegevens, telefoonnummer en/of emailadres.

Art. 10 Bekendheid met het reglement
Met het invullen van het deelnameformulier wordt de deelnemer of diens vertegenwoordiger geacht kennis genomen te hebben van dit reglement en wordt deze geacht dit reglement zonder enig voorbehoud te hebben begrepen en te hebben aanvaard.

Art. 11 Bevoegdheid
Ten aanzien van situaties waarin dit reglement niet voorziet , beslist het bestuur van de Stichting KVL.