‘t Fieësbieës

De Fieësbieëste

Refrein:
‘t Fieësbieës det zingk, ‘t fieësbieës det sjpringk,
‘t fieësbieës dans geliek as d’r ‘n liedje klink.
‘t Fieësbieës duit aan alle fieësjes mèt
en geit ‘t leefs pas superlaat nao bèd!
‘t Fieësbieës det zingk, ‘t fieësbieës det sjpringk,
‘t fieësbieës dans geliek as d’r ‘n liedje klink.
En dinks se noe: “nou ja, det liek op mich…”
den bösse ouch ‘n fieësbieës net wie ich!

Couplet 1:
Giraffe kèns se drek,
aan häöre lange nek
en huundjes zjweije dök mèt häöre sjtert.
De kangoeroe dae sjpringk,
‘t verreke det sjtink
en häörens oppe kop det haet ‘t hert.
En is d’r in de buurt örges ‘n fieës,
den zuusse dao ‘t allersjónste bieës…

Refrein

Couplet 2:
De vès zjwump in de Maas,
de koe poep op ‘t graas,
de krokodil haet zeker hóngerd tenj.
Zès puuëtjes haet de mier,
de sjpin die haet d’r mieër,
de sjlang die haet gèn veut en ouch gèn henj…
En is ‘t hie weer tied veur Carnaval
Den zuusse ze in Limburg euveral:

Refrein